Bővebben: 2019. március 20. – Szerda"Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! És aki első akar lenni, legyen a cselédetek!" Mt 20, 28 
Az nem gond Jézus számára, ha valaki ambíciós, ha mer, akar célokat, álmokat megfogalmazni, ha valaki első akar lenni abban a közösségben ahol él!!  Nem, hogy nem gond Jézus számára, ha valaki nagy akar lenni, sőt Ő egyenesen meg is mutatja, hogy hogyan lehetünk a közösségben ahol élünk a legnagyobbnak.... Legyünk a testvéreink szolgálatára, akarjunk tudatosan a testvéreink számára mindenben jóságos cselédek lenni!! Merjünk szeretetből egymásért áldozatot hozni, merjük egymásért, ha kell az életünket is oda adni!!
A szolgáló szeretet fejedelmi, királyi út, mely mindannyiunk előtt nyitva áll! Merjünk szolgálatára lenni egymásnak, kis és nagydolgokban legyünk társainkkal jóságosak, figyelmesek! Kérés nélkül is tegyük meg mindazt, mire a szeretet, a jóság indít! 
Induljak el a naggyá válás útján, merjek testvéreim kisebb testvére lenni, legyek én is csendben, szelíden, kemény munkával emberkatedrális!!
Szeretettel,
Csaba t. 
Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben magához hívta tizenkét tanítványát és bizalmasan közölte velük: „Most fölmegyünk Jeruzsálembe. Ott az Emberfiát a főpapok és írástudók kezére adják, halálra ítélik, majd kiszolgáltatják a pogányoknak, megcsúfolják, megostorozzák és keresztre feszítik, de harmadnapra feltámad.” 
Ekkor odalépett hozzá a Zebedeus-fiúknak (Jakab és János apostoloknak) anyja, fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. Jézus megkérdezte tőle: „Mit kívánsz?” Ő azt felelte: „Intézd úgy, (Uram,) hogy az én két fiam országodban melletted üljön: az egyik jobbodon, a másik pedig bal oldaladon.” Jézus így válaszolt nekik: „Nem tudjátok, hogy mit kértek. Készek vagytok-e arra, hogy kiigyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell innom?” „Készek vagyunk!” – felelték. Jézus erre így folytatta: „A szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd. De hogy ki üljön mellettem jobb és bal felől, azt nem én döntöm el. Azok ülnek majd ott, akiket mennyei Atyám erre kiválasztott.” 
Amikor a többi tíz (apostol) ezt meghallotta, méltatlankodni kezdett a testvérpár viselkedése miatt. Jézus magához hívta őket, és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető emberek: akinek nagyobb a rangja, érezteti a hatalmát. Nálatok ne így legyen! Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! És aki első akar lenni, legyen a cselédetek! Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért.”  
Mt 20,17-28
Bővebben: 2019. március 19. – KeddSzent József, a boldogságos Szűz Mária jegyese
Jó megérezni a Szentháromság közelségét, érintését! Jó dolog igent mondani Isten kérésére, hívására! Jó dolog megtapasztalni, hogy Isten megfogja szelíd jósággal, de végtelen erővel, határozottsággal a kezünket! Jó elindulni, útra kelni teremtő Istenünk oldalán, menni, haladni a mindennapi csodák földjén! 
Egyszóval, jó Szent József példájára bizalommal igent mondani az Istennek, és vállalni Mária oldalán, Jézus Krisztussal az életet! Ez az amire vágyom, ez az amit akarok, ez mindannyiunk számára az egyetlen járható út!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Szent József ünnepén fakad az élet a szép tavaszban
Dávid utódai közül Jákobtól született József, aki jegyese volt Máriának, Jézus Krisztus szülőanyjának. Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. Férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni. Ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fiad születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől!” Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki.  
Mt 1,16.18-21.24a
 
Bővebben: 2019. március 18. - Hétfő„Legyetek irgalmasok, amint mennyei Atyátok is irgalmas." Lk 6,36 
Az ember térdenállva a legnagyobb!! Számomra Isten irgalmának legcsodálatosabb megnyilvánulása a gyóntatószék!! Mindig megdöbbenek, mikor egy - egy ember alázattal térdreborul és kezdi őszintén feltárni bűneit!!   Csodálatos az Egyház akarata szerint alázattal, Jézus Krisztus nevében irgalmasságot gyakorolva elmondani a feloldozás szent szavait:  
Isten, a mi irgalmas Atyánk, aki szent Fiának kereszthalála és feltámadása által kiengesztelte önmagával a világot, és kiárasztotta a Szentlelket a bűnök bocsánatára, az Egyház szolgálata által bocsásson meg neked, és adja meg a békét! ÉS ÉN FELOLDOZLAK TÉGED BŰNEIDTŐL AZ ATYA ÉS A FIÚ + ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN. - Ámen.
Bűnbánattal, 
Csaba t. 
A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Legyetek irgalmasok, amint mennyei Atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.”
Lk 6,36–38
Bővebben: 2019. március 16. – Szombat"Szeressétek ellenségeiteket!"  Mt 5,43
1848-as Forradalom és Szabadságharc során elesett minden katonáért, civilért imádkoztunk a gyermekeinkkel!! Barát, vagy ellenség? Talán inkább áldozat! A hatalomvágy, a gőg, az emberi butaság áldozatai voltak az ott elesett emberek! Nyugodjanak békében!
Őszinte részvéttel,
Csaba t. 
A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Hallottátok a (régi) parancsot: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet! Én pedig ezt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket! Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket! Imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszakra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!”  
Mt 5,43-48
Bővebben: 2019. március 13. – SzerdaNagyböjt van!! Miért nem térek meg??  Mire várok!! Csodára tapsra, fizetés emelésre!?  Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. mondja Weöres Sándor, a költő! Induljunk el, a csodák földjén Krisztus vár reánk!! 
Szeretettel,
Csaba t. 
Kép: Úton Kongóban
Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk: „Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét; itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás.”  
Lk 11,29-32
Bővebben: 2019. március 12. – Kedd„Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok! Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket! Hiszen mennyei Atyátok tudja, mire van szükségek, még mielőtt kérnétek őt."  
Hogy imádkozzunk!? 
Afrikában járva azt láttam, hogy ott az emberek szeretnek Isten házában énekelni, táncolva imádkozni! Egy sima vasárnapi reggeli szentmise, három órán keresztül tartott. A csatolt kis film a szentmise felajánlás részét mutatja, hozzák a kelyhet, a bort, a kenyeret, de hozzák a misén összegyűjtött adományokat is egy kosárba, a misén megkeresztelt gyereket, de még egy kakast is..... szépen szerre jönnek az emberek, hozzák az adományokat jó ráérősen, vidáman énekelve! Néztem ezt a számomra szokatlan "imát" és arra gondoltam, hogy Isten egészen biztos, hogy örömét leli az ő gyermekei vidámságának, a templomban oltárra helyezett ajándékainak! 
Hogyan imádkozzunk!? Néztem a kedves afrikai római katolikus testvéreinket és arra gondoltam, hogy valóban mennyire igaza van Bagdi Emőkének, mikor azt állítja, hogy mi érzelmi analfabéták lettünk! Sajnos az imáinkból is, akárcsak életünk sok más mozzanatából elsorvadtak szépen, lassan az érzelmek! Ülünk a padban, várjuk a prédikációt, a gondolatokat, nézzük az időt és mérgelődünk ha egy mise 50-60 percnél tovább tart! A józan, hideg, számító, kimért értelem ha nem is szorította ki teljesen az érzelmeket a hitéletünkből, de annak közösségi kifejeződését nagyon megnyirbálta! Az Isten jelenlétében való gyermeki, tiszta öröm helyét kezdi elfoglalni a birtoklás, a tudás, az irányítás öröme, és emiatt figyelmünk Teremtőnkről önmagunkra, a teremtményekre irányul, és ennek már bálványimádás szaga van! Mikor a kórusművek, a ruhák, a szertartási kellékek fontosabbá válnak, mint a gyermeki szeretettel megszólított mennyei Atyánk, akkor már nem Isten áll a szertartás közepén, hanem egy bálvány! 
Istennel való találkozásunk során belülről fakadó, bőségesen feltörő tiszta öröm forrásait kellene megkeressük, kitisztítsuk! Fontos az is, hogy mit beszélünk Istennel, de a legfontosabb, hogy nagy szeretettel, örömmel, gyermeki bizalommal  szólítsuk meg a mi szerető mennyei Atyánkat! 
Szeretettel,
Csaba t. 

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok! Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket! Hiszen mennyei Atyátok tudja, mire van szükségtek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok: 
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, 
szenteltessék meg a te neved; 
jöjjön el a te országod; 
legyen meg a te akaratod, 
amint a mennyben, úgy a földön is. 
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; 
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; 
és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! 
Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy (ellenetek) vétettek, mennyei Atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket.”  
Mt 6,7-15
Bővebben: 2019. március 7. – Csütörtök"Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, önmagát azonban elveszíti, és romlásba dönti?”  Lk 9,25
Kapzsiság! Nagyböjt csendjében gondolkozzunk el azon, hogy vajon bennünket a bűnnek ez a rozsdája mennyire támadott meg?! Fontos, hogy tudatosítsuk magunkba, hogy nem csak az anyagi dolgok elérése, megszerzése utáni vágyainkat kell mederben tartanunk, hanem a hírnév, a feltűnés utáni beteges vágyainkat is meg kell fékezzük! Az anyagi javak gyűjtögetése mellett sokszor az egész világ csodálatát, elismerését is szeretnénk elnyerni! Ezért töltünk több - kevesebb időt a tükör előtt, osztogatunk magunkról mindenféle képet, írást, építjük sokszor észre sem véve saját képünket, melyet aztán szeretnénk rányomni környezetünkre is! Bűnre hajló természetünk mohó, kapzsi, sokszor telhetetlen, szeretnénk az egész világot megnyerni, de álljunk meg és gondolkozzunk el, hogy vajon amit megszerzünk, az mit is használ nekünk?
Jézus egy egészséges önszeretetre int ebben az igében! Foglalkozzunk magunkkal, ne a csomagolópapírt hajtogassuk, ne a kívülről látható csillogó - villogó anyagiakat vagy a mulandó hírnevet, rivaldafényt keressük, hanem a nagyböjti szent időben gyűjtsünk olyan kincseket, melyeket a rozsda nem rág szét, a moly nem fogyaszt el....  Állapotbeli kötelezettségeinket teljesítve, tegyük alázattal meg mindazt a jót, szépet mit Isten tőlünk elvár! Teremjünk gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt, szerető Istenünk akarata szerint! Használjuk ki a mulandó javakat Örök értékek szerzésére!
Szeretettel,
Csaba t. 
Kép: Kenyai gyerekek osztályterme, egy katolikus, ferences nővérek iskolájában, hol közel negyvenen tanulnak.
Amikor Péter apostol megvallotta, hogy Jézus a Messiás, akkor az Úr így szólt a tanítványokhoz: „Az Emberfiának sokat kell szenvednie: a vének, a főpapok és az írástudók elutasítják, megölik, de harmadnapra feltámad.” Majd így szólt mindnyájukhoz: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl mindennap a keresztjét, és úgy kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki elveszíti életét énmiattam, megmenti azt. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, önmagát azonban elveszíti, és romlásba dönti?”  
Lk 9,22-25

Bővebben: 2019. március 6. – HamvazószerdaMi a nagyböjti jó feltételed?! Gondoljunk Jézus örök érvényű szavaira: Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Mt 6,18 
Politikailag korrekt beszéd? Mit gondolok, mit mondok és főleg mit cselekszem? Mennyire vannak összhangban a gondolataim, a szavaim és a cselekedeteim?! Régi rossz szokásom a cinikus megjegyzés, ami gyakran túllendül a jópofa viccelődésen! Csípős megjegyzések valaki rovására csak azért, hogy egyet kacagjunk!? Egy jó poént jól elsütni, de gondoljunk arra, hogy mennyei Atyánk látja azt is amit senki más nem láthat, szívem zugába neki bejárata van! 
Itt az idő, hogy megtisztítsam gondolatvilágomat, szótáramat, de a kontrollálatlan mozdulataimat is le kellene nullázni! Igen, itt az idő, hogy leszokjak azokról a gondolatokról, szavakról, tettekről, melyekkel nem szeretnék se az Isten, se az embertársaim elé kiállni! Nagyböjti jó feltételünk legyen egy belső nagytakarítás, hozzam szinkronba a gondolatokat, a szavakat és a tetteket, hogy se a Teremtőm, se majd a testvéreim, a teremtmények előtt, mint képmutató, hazudozó senki ember ne keljen szégyenkeznem!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Mit gondolok, mondok  a manióka gyökeret áruló kisfiúról, és főleg mit teszek hogy szépen felnőjön ő is?!
A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: Vigyázzatok! Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei Atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát osztasz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te adsz alamizsnát, ne tudja bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni! Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál Atyádhoz! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne legyetek mogorvák, mint a képmutatók! Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te böjtölsz, illatosítsd be hajadat és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. 
Mt 6,1-6.16-18

Bővebben: 2019. március 5. – Kedd„Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap; most, ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet – bár üldözések közepette –, az eljövendő világban pedig örök életet."
Mint a bölcs borosgazda a  jó borát kortyonként, én Jézus Krisztus csodálatos ígéretét szavanként ízlelgetem!  Ezeket a szent igéket több mint harminc évvel ezelőtt olvastam először, de azóta sem tudok betelni velük! Az evangélium, ha komolyan vesszük, önálló életre kel, elkezdi az életünket átalakítani! Az ateista, kommunista rendszerben a papi, szerzetesi hivatás zsákutcát jelentett, és nem csak a hivatalos hatóságok szemében, hanem a közgondolkodásban is! Én 1988-ban a gyulafehérvári székesegyházban adtam át az életemet Krisztusnak! Ott térdeltem a szentelő püspököm előtt, tudtam, hogy az idős főpap közel 12 évet töltött a börtönben, háziőrizetben Krisztusba vetett hitéért, és bennem mégis nyugalom és béke volt, egy olyan béke, mit az elmúlt 30 évben, addigi életemben soha nem tapasztaltam!  Az önátadás jeleként, az idős főpap kezébe téve kezemet mindent átadtam Istennek, és egy hihetetlen szabadságérzés töltött el, egy végtelen béke, mely azóta is legdrágább kincsem!  
Az évek elteltek, 30 éve szolgálom Krisztust és lépésről lépésre bebizonyosodott, hogy jó vásárt csinálunk ha mindent odaadunk, mert bár üldözések, nehézségek közepette is, de mindent megkaphatunk attól, ki e csodálatos ígéretet tette kétezer évvel ezelőtt. 
Szeretettel, 
Csaba t.
A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: „Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged.” Jézus így válaszolt: „Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap; most, ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet – bár üldözések közepette –, az eljövendő világban pedig örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, az utolsókból pedig elsők.”  
Mk 10,28-31
Bővebben: 2019. március 4. – Hétfő„Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába.” Mk 10,27
Hány gazdag ifjú és felnőtt ember szaladgál a világban! Talán te magad is gazdag ifjú vagy?! Jézus hiszem hogy a világ minden nyomorát, gondját meg tudná oldani, de Ö azt szeretné, ha a mi arcunkon is felragyogna az Ő gondviselő, jóságos szép vonása!! Ezért is válogatás nélkül mindannyiunkat arra bíztat nagy szeretettel, hogy:    "Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem!” Gyere gyermekem, fogd meg a kezemet és én lépésről - lépésre vezetlek, hogy jót tegyél, hogy jó legyél, hogy áldássá váljál testvéreid számára!! Gyere Afrikába, Ázsiába, de akár otthon Európában is merj szeretetben élni, testvéreid életében szereteté válni, mert csak így válhatsz Velem is eggyé!!
Szeretettel Kongóból, 
Csaba t. 
Abban az időben: Amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Jézus megkérdezte: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!” Ekkor az így válaszolt: „Mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva.” 
Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: „Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem!” Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. 
Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: „Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába!” A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban megismételte: „Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába.” Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették egymást: „Hát akkor ki üdvözülhet?” Jézus rájuk nézett, és folytatta: „Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Mert Istennek minden lehetséges.”  
Mk 10,17-27
Bővebben: 2019. március 3. – Évközi 8. vasárnapMások szemében a szálkát könnyű észrevenni, de a magunk szemében a gerendát nagyon nehéz felfedezni!
Kongóban vagyok, Dr. Hardi Richárd, missziós szerzetes elvitt ma reggel 6.30 tól a helybeli ferences atyákhoz, egy hatalmas templomba, Mbuyi Maji-ban (Muzsimalnak ejtjük itt), egy két milliós nagy városban! Itt ilyen korán kezdődött a vasárnapi szentmise, még a reggeli harmaton, hűvösben összegyűlnek szentmisére és imádkoznak az emberek! E kétmilliós nagyvárosban, akárcsak a több mint 70 milliós Kongó legtöbb részén nincs villanyáram, nincs ivóvíz, államilag megszervezett betegbiztosítás, orvosi ellátás, úthálózat, szemételhordás.....A hajnali derengésben csak két pislákoló gyertyának a fényénél gyülekeztek az emberek! A várost bejárva döbbenten láttuk azt a hatalmas szegénységet, mi itt a világ egyik legnagyobb gyémántbánya közvetlen közelében sújtja az embereket! Itt mindenki szegény és még a rendőrök is mutatják, hogy éhesek, élelmet koldulnak, és mégis kora reggel, a napfelkeltével, a szép vasárnapi ragyogásban mindenki választékosan felöltözve eljön a szentmisére. A szertartás közel három órát tartott, a kántor, a kórus dobbal, citerával dicsérte az élet Urát és a ministránsoktól kezdve mindenki, beleértve a szentmise főcelebránsát is szinte folyamatosan táncolt, énekelt! A fiatal helyi ferences atya nagy lendülettel, vidáman prédikált a helyi nyelven, melyből mi nem sokat értettünk, de csodáltuk ahogy a templomát betöltő sok-sok fiatal, felnőtt és gyerek bizalommal bekiabált, hangosan kifejezte a tetszését egy - egy jó gondolat, poén hallatán! A perselyezéskor mindenki előjött, és az adományok felajánlása után személyesen áldásba részesült! Szabolcs atyával személyesen megáldottuk a hatalmas templomot megtöltő minden egyes hívőt! Megható volt, ahogyan fiatalok, gyermekek, és felnőttek egyenként hosszú tömött sorban előjöttek és fejet hajtottak Isten papja előtt. Itt a nőknek a karján a kisbaba szinte általános, hozzá tartozik a helybeli viselethez a gyermek, akárcsak a jókedv, a vidámság, a tánc és az ének! 
Szálka és gerenda?! Nálunk Európában sok-sok minden ki van találva, többé kevésbé működik is, de az életkedv, a vidámság, a kacagó, mosolygó sok-sok gyermek, a fiatal anyák karjából hiányzik, és nem csak a templomainkból, de a családjainkból, a társadalomból is hiányoznak a gyermekek! Mi reggel nem adunk hálát, hogy sikerült átvészelni az éjszakát, mert szinte magától érthető, hogy békében, biztonságban élünk, de itt a közbiztonságot te magad kell magadnak, családodnak biztosítsad!  
Az anyagi jólétért hatalmas áldozatokat hoztunk, az iskolában, a munkahelyen mindenkinek mindenben megfelelni nem könnyű, és ilyenkor a vidámság, a jókedv elhervad az életünkben, és az elvárásoknak sajnos család nélkül, gyermek nélkül könyebb megfelelni! A hajnali misén éneklő, táncoló embertársaimat látván úgy érzem, hogy feladni a jövőt, a családalapítás, gyermekvállalás szent feladatát megtagadni a legnagyobb gerenda, és ehhez a gerendához viszonyítva itt Kongóban minden csak múlandó kis szálka!  
Szeretettel, 
Csaba t. 
Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak: „Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe? Nem nagyobb a tanítvány mesterénél: Akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint a mestere. 
Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod embertársadnak: Barátom, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott saját szemedben nem látod meg a gerendát? Képmutató! Vedd ki előbb a magad szeméből a gerendát, s aztán törődj azzal, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből. 
Mert nincsen jó fa, amely rossz gyümölcsöt terem, és nincsen rossz fa, amely jó gyümölcsöt hoz. Minden fát gyümölcséről lehet megismerni. Nem szednek a tövisbokorról fügét, sem a tüskeborról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember pedig a rosszból rosszat hoz elő. Hisz a szív bőségéről beszél a száj.”  
Lk 6,39-45

 

HírlevélHTML formátum?

Joomla Extensions powered by Joobi

Böjte Csaba ofm gondolata

„Hiszem, hogy az emberekben több érték van, mint amennyi a felszínre jön. A sima tó felszíne alatt értékes, finom halak úszkálnak, még ha nem is látjuk őket. Merjük-e a magunk kis horgát belelógatni a tükörsima tó vizébe?” (Böjte Csaba: Út a Végtelenbe)

Ma 2019. március 21. csütörtök, Benedek napja van. Holnap Beáta, Izolda és Lea napja lesz.

Magnificat donate

Szeretettel köszönöm a gyermekeink nevében az adományt! Csaba t.

Amount: 

Szentferencalapitvany.org

Keresés

Belépés

Ablak a végtelenre

Jézus is megírhatta volna

Jézus is megírhatta volna a szeretet himnuszát, de milyen szép, hogy ennek a dicsőségét, örömét átengedi Szent Pálnak. Bővebben...

Ablak a végtelenre Android-on

Android okostelefonon és tableten is elérhető az Ablak a végtelenre című könyv napi kis adagokban.
Az app letölthető a Google Play-ből.

Pillanatkép

Facebook

Twitter

Facebook

Google Plus

YouTube