A Gyermek Jézus jelenése

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Szentek_kisjezus19.jpgCsak, hogy egy kís vigasztaló, jó hírt is küldjek nektek.... Imádkozzunk a gyermek Jézussal egy kis rózsafüzért!!

Hálás köszönet hajdani kollégámnak, Kortmann Liviának a fordításért, 

Csaba t. 
A Gyermek Jézus jelenése 2022. február 27-én
Tegnap este 9 óra körül kint voltam etetni a lovakat. Az égbolt tiszta volt és tele csillagokkal. Hirtelen megjelent az égbolton a Gyermek Jézus, vállán Szent Vérének palástjával. Áldást osztott. Azután jobb kezével a csillagokat egy rózsafüzérré
alakította, mely tizenöt szemből állt. Felismertem, hogy ez a kis rózsafüzér a Gyermek Jézushoz. A Gyermek Jézus megszólalt:
„Imádkozzon a világ az életért.“
Ekkor, ebben a rózsafüzérben nagyon sok újszülöttet láttam. A Gyermek Jézus
nagyon komolyan nézett rám. Ekkor megértettem, hogy az életünk és a háborúk,
melyek dúlnak összefüggenek az abortusszal.
Így folytatta az Úr:
“Vigyázz, ha a békéről beszélnek, ezt a gyilkolást viszont megengedik. Így nem fog békét találni az ember.”
A Mennyek Urához kegyelmes irgalmáért esedeztem.
Kis rózsafüzér a gyermek Jézushoz
Ennek a rózsafüzérnek 1636-ra nyúlik vissza a hagyománya és az isteni gyermekség titkait szemléli.
Ezt a rózsafüzért maga Jézus nyilatkoztatta ki a tiszteletreméltó sarutlan karmelita nővérnek, az Oltáriszentségről nevezett Margitnak. Kinyilatkoztatta, hogy mennyire kedves előtte és egészen rendkívüli kegyelmeket ígért azoknak, akik ezt imádkozzák.
Különösképpen ígéri a szív tisztaságát és az ártatlanságot azoknak, akik ezt a kis rózsafüzért tisztelettel magukkal hordják és istengyermekségének tiszteletére imádkozzák. Hogy mennyire kedves Jézus előtt ez a gyakorlat, azt azzal is
megerősítette, hogy ezt a rózsafüzért szolgálójával, Margittal ragyogva, égi fényben tündökölve láttatta.
A rózsafüzér imádkozása
I. „Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Ámen. Isteni Gyermek, könyörülj rajtunk.“
II. Háromszor: Miatyánk a Szent Család három tagjának tiszteletére
III. Tizenkétszer: Üdvözlégy- Minden Üdvözlégy után ezt imádkozzuk:
„És az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék.”
A karmelita Margit nővér javasolja, hogy az Az Üdvözlégyek alatt Jézus gyermekségének egy-egy titkáról elmélkedjünk:
1. Angyali üdvözlet
2. Mária látogatása Erzsébetnél
3. Születése Betlehemben
4. A pásztorok hódolata
5. Urunk körülmetélése
6. A Háromkirályok hódolata
7. Bemutatása a templomban
8. Menekülése Egyiptomba
9. Egyiptomban való tartózkodása
10. Visszatérése Názáretbe
11. Rejtett élete Názáretben
12. A tizenkét éves Jézus a megtalálása három nap után a templomban
IV. Háromszor: „Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké.” Ámen.
A Gyermek Jézus (Prágai Kis Jézus alakjában) megjelenése a Maria Annuntiata kút felett 2022.06.25-én 15:55-tól
Egy gyönyörű, nagy, aranyló fénygömböt látok. Két kisebb arany fénygömb kíséri. A nagy fénygömb középen lebeg az égbolton. Jobbról és balról a kisebb gömbök láthatók a Jeruzsálem Háza udvara felett.
Kinyílik a nagy fénygömb, és gyönyörű arany fény ömlik le ránk. Ebből a fényből lép elő Jézus a Gyermek Jézus a prágai kegyszobor alakjában. Szentséges Vérének palástja borítja. A palástját és ruháját aranyszínű, liliomos hímzés díszíti. Az Isteni
Gyermeknek sötétbarna, rövid göndör haja van és fején nagy aranykoronát visel. A szeme kék. Az jobb kezében aranyjogar. A bal kezében látom a Szentírást.
Majd kinyílik a másik két fénygömb, és egy-egy sugárzó angyal lép elő belőlük. Az angyalok palástja egyszerű és fehér színű. Letérdelnek az Úr előtt, az angyalok fölénk terítik az Úr köpönyegét, mint egy sátrat, és így énekelnek: „Misericordias
Domini in aeternum cantabo! “ (három alkalommal)
A kis Jézus megáld minket, és így szól: „Az Atya, a Fiú - aki én vagyok - és a Szentlélek nevében. Ámen. Németország, Németország, mit tettél velem?”
(Megjegyzés: a német parlament úgy döntött, a jelenés előtti napon, hogy az abortuszt legálisan lehet hirdetni) „Hozzátok létre az Irgalom Házát, jóvátételül, engesztelésül. Az Örök Atya kegyelméből jöttem hozzátok. Isten fia vagyok, Jézus Krisztus. Azért jelenek meg gyermekként, mert megtagadjátok a gyermekeket! Azonban kiterítettem fölöttetek védelmező köpönyegemet, mint egy égi sátrat. A védelem sátrát. Isten sátrát az emberek között. Vezetni foglak benneteket ebben a megpróbáltatásban és szíveiteket megmosom Szívemben, a Szentséges Szívemben.”
Majd az Isteni Gyermek a szívére helyezi aranyjogarát, ami Szentséges Vérének szenteltvízhintőjévé válik. Ezután a Mennyek gyermeki királya áldást oszt, meghint bennünket Szentséges Vérével, miközben így szól hozzánk:
„Az Atya és a Fiú – aki én vagyok - és a Szentlélek nevében. ” Ámen.
Az Úr meghint bennünket Drága Vérével és mindazokat, akik ebben a pillanatban távol gondolnak Rá és erre kérik. Hálát adok neki: „Deo gratias”. Le kell írnom, hogy az Úr, amikor meghint bennünket Szent Vérével, a lelkiismeretünket is
formálja.
A Gyermek Jézus így szól hozzánk:
Térjetek meg, kedves lelkek, mert az eljövendő igát el szeretném hárítani felőletek. Imádkozzatok, tartsatok bűnbánatot, hozzatok áldozatot! Éljetek Bennem, aki Szent Egyházam szentségeiben jövök el hozzátok. 
Megnyílik a Szentírás a Mennyek Királyának kezében. Jézus így szól: Nézzétek, ez az, amit szívesen elhárítanék felőletek. Ha azonban nem tértek meg, be fog következni.
Ebben a pillanatban a Szentírásban, melyet az Isteni Gyermek nyitva tart a kezében Ámos könyvének 8. fejezetét látom. Kicsit elbizonytalanodom, mert nem ismerem Ámosnak ezt a könyvét, és megkérdezem az Urat, létezik-e egyáltalán ez a könyv.
Az Úr igennel válaszol. Megígértem, hogy mindennek utánaolvasok.
A Gyermek Jézus szeretetteljes tekintettel néz ránk és így szól:
„Nektek megadom az irgalmamat, mert én vagyok az Irgalom Királya, és azt kérem, hogy itt így nevezzetek. Ne a világra tekintsetek, mert a gonosz el fog terjedni benne. Rám tekintsetek! 
Ezután az Isteni Gyermek egy ferences atyáról beszélget velem, aki már sok házat, az irgalmasság házait alapította meg, és akivel ma személyesen is beszélhettünk Siernichben. Megáldja közöttünk a köteléket, és azt mondja, hogy haladhatunk vele
az úton.
A Gyermek Jézus az Irgalmasság Házának megalapításáról beszél:
„Tekintsetek rám és örvendjetek, mert az Örökkévaló Atya könyörületes hozzátok. Azt, hogy eljövök hozzátok és tanítalak benneteket, irgalomból teszem. Az Örök Atya megadja nektek ezt a nagy kegyelmet. Tedd, amit mondok nektek, és ne tekintsetek a világra. Maradjatok hűek az Örök Atya tanításához, az Én tanításomhoz! Akkor minden sikerülni fog. 
Hálát adok az Úrnak és örvendek. Látom, hogy az Irgalmasság Házának létrejöttének hatására, Németországra újabb irgalmat kap a Mennyből. Ez egyfajta vezeklés az elkövetett bűnökért. Nem tudom másképp leírni.
Az Irgalom Királya így folytatja:
Kedves barátaim, látjátok, utána megyek a bárányaimnak. Én vagyok a jó pásztor, és a jó pásztor gondoskodik a juhairól. Maradjatok meg a békében. Maradjatok meg a megszentelő kegyelemben. 
A Gyermek Jézus mindannyiunkra szeretetteljes tekintetét veti és búcsúzik.” Isten veletek!”
A mennyei király a következő imát kívánja tőlünk: „Ó, Jézusom, bocsásd meg
bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől és vidd a Mennybe a lelkeket,
különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. 
Az Irgalom Királya visszatér a fénybe és a fénygömb bezárul, eltávolodik, majd eltűnik, ugyanígy a két angyal.
Lefordítva és közreadva a látnok engedélyével