A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Szentek_318156597_6561641403852586_901172171887532814_n.jpgAZ ISTEN DICSŐSÉGES SZÜLŐANYJÁNAK,

AZ ANGYALOKNÁL ÉS KERUBOKNÁL TISZTELTEBB

BOLDOGSÁGOS ÉS MINDENKOR SZŰZ MÁRIÁNAK

AZ ÁTEREDŐ BŰNNEK MINDEN SZENNYÉTŐL MENTES

ÁLDOTT ÉS SZEPLŐTELEN MEGFOGANÁSA

SZENT ANNA ASSZONY MÉHÉBEN...

(december 8.)

"A kimondhatatlan Isten (...) kezdettől fogva és a századok előtt egyszülött Fiának anyát választott és rendelt, hogy a Fiú testet öltve az idők boldog teljességében tőle megszülessék. Ezt az anyát az összes teremtményekhez képest annyira megajándékozta a szeretetével, hogy egyedül benne lelte a saját akaratához legközelebb álló tetszését. Ezért messze megelőzve az összes Angyali Szellemeket és az összes szenteket, oly csodálatosan elhalmozta Őt minden égi kegyajándék bőségével istenségének kincsesházából, hogy ő maga a bűn minden szennyétől mindig teljesen mentesen és egészen szépen és tökéletesen az ártatlanság és a szentség teljességének azt a példáját adja, amelynél nagyobb az Isten alatti világban nem képzelhető, és el sem lehet gondolni, hogy Istenen kívül bárki elnyerhesse.
Így tehát mindenképpen illő volt, hogy ő mindig a legtökéletesebb szentség díszeivel fölékesítve tündököljön, és teljesen mentes lévén még az áteredő bűn szennyétől is, az őskígyón a legnagyszerűbb győzelmet arassa, ő, az oly tiszteletreméltó anya. Az Atyaisten úgy rendelkezett, hogy egyszülött Fiát - akit úgy szeretett szívből, mint önmagát, hiszen önmagával egyenlőnek nemzette - úgy adja oda anyjának, hogy természet szerint az Atyaistennek és Szűznek egy és ugyanazon közös Fia legyen. Maga a Fiú választotta őt, hogy valóságosan a maga anyjává tegye, és akitől a Szentlélek azt akarta és eszközölte ki, hogy tőle, az anyától fogantassék és szülessék meg, akiből ő származik. (...)
A Szent és Oszthatatlan Háromság tiszteletére a Szűz Istenanya dicsőségére és ékességére, a katolikus hit fölmagasztalására és a keresztény vallás növelésére, Urunk Jézus Krisztusnak, Szent Péter és Pál apostoloknak tekintélyével és a sajátunkkal kijelentjük, kihirdetjük és meghatározzuk, hogy az a tan, amely azt tartja, hogy
A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA
FOGANTATÁSÁNAK ELSŐ PILLANATÁBAN,
A MINDENHATÓ ISTEN EGYEDÜLÁLLÓ KEGYELMÉBŐL
ÉS KIVÁLTSÁGÁBÓL,
AZ EMBERI NEM ÜDVÖZÍTŐJÉNEK,
JÉZUS KRISZTUSNAK ÉRDEMEIRE VALÓ TEKINTETTEL,
AZ ÁTEREDŐ BŰNNEK MINDEN SZENNYÉTŐL
ELEVE MEGŐRIZVE MENTES VOLT:
Istentől való kinyilatkoztatás, és ezért erősen és állhatatosan kell hinnie minden hívőnek..."
(részlet az Ineffabilis Deus, vagyis A kimondhatatlan Isten kezdetű apostoli bullából, mellyel IX. Piusz római pápa 1854. december 8-án kötelező és megkérdőjelezhetetlen hittételként hirdette ki a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatását)
Könyörögjünk!
Istenünk, te méltó hajlékot készítettél Fiadnak 
a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásában, 
amikor őt Fiad halálának érdeméért 
eleve megóvtad minden bűntől. 
Szűz Mária közbenjárására engedd, 
hogy mi is tiszta lélekkel jussunk el hozzád. 
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 
Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.

Fotó: Boldog IX. Piusz 1854. december 8-án az Ineffabilis Deus, vagyis A kimondhatatlan Isten kezdetű apostoli bullájával kötelező és megkérdőjelezhetetlen hittételként kihirdeti Szűz Mária szeplőtelen szent fogantatásának dogmáját...