Október Mária hónapja

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Szentek_szuzanyauzenet20.jpgAz ünnep eredete 1571-re nyúlik vissza. Miközben a keresztes hadak Lepantónál a török hatalommal küzdöttek, V szent Piusz pápa a rózsafűzért imádkozta. Az ima idején látomásban meglátta a győzelmet, ami valóban be is következett. A szél megfordulása a kereszteseknek kedvezett, így legyőzték a törököket és 12 000 keresztény gályarabot szabadítottak ki.

A pápa a győzelem emlékére hirdette meg a Rózsafüzér királynője ünnepet, amelyet XI Kelemen az egész egyházra kiterjesztett. A rózsafüzér elmélkedő ima. Miközben a tizedet imádkozzuk Jézus életének valamilyen eseményéről, elmélkedünk. A napi evangélium szépen aláhúzza azt a lelkületet, amellyel a rózsafűzért-, vagy bármilyen más imát mondanunk kell. Jézus Jeruzsálem fele tartva betért egy ismerős családhoz, Márta, Mária és Lázár házába. Az Olajfák hegyének K-i lejtőjén, Jeruzsálemtől kb. 3 km-re fekszik a Betánia nevű falu. Itt lakott a három testvér, akiket Jézus különösképpen is kitüntetett a szeretetével. Jézus többször gyakori vendég lehetett Betániában. Lk 10,38-42. Itt mindig szerető barátokra talált, akik szívesen fogadták. Most is így történt.
„Mária az Úr lábához ülve hallgatta szavait, Márta pedig sürgött-forgott a sok házi dologban.”
Mária időt és odafigyelést szentelt Jézusnak. Nem engedte, hogy bármi más elvonja a figyelmét. Abban a pillanatban semmi más nem volt annyira fontos, mint Jézus jelenlétében időzni, és őt hallgatni. Ezért nővérével szemben dicséretben részesült.Márta mindenben meg akar felelni a vendéglátás követelményeinek. Eltúlzott aggodalma felesleges tevékenységbe hajszolta. Jézus pedig kevéssel is beéri, mert nem a vendéglátás pazar voltán méri le az iránta való szeretetet. Márta ezt nem tudta felfogni. Mária viszont igen. Jézus azért jött, hogy tanítson, és a tanításon keresztül kapcsolatba kerüljön az emberekkel. Márta azonban a munkába menekült a lehetőség elől. ,,Márta, Márta! Sok mindenre gondod van és sok mindennel törődsz, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, és nem is veszíti el soha.”Természetesen mindkettőre szükség van. Fontos a Jézusért folytatott tevékenység is. Csak mindent a maga idejében. Sosem menthetjük ki magunkat az ima kötelezettsége alól azzal, hogy nincs időnk, hogy foglaltak vagyunk. Az imádság, az Úr Jézusra való ráfigyelés a mindennapjaink lelke, e-nélkül könnyen kiüresedik az életünk. Ezért mondja Jézus, hogy: Mária a jobbik részt választotta, és nem is veszíti el soha.”Fontos észrevennünk, hogy mindennapi tevékenykedésünk közepette sem feledkezhetünk meg Jézusra tekintenünk. Ebben nagy segítségünkre van a rózsafüzér, hisz mondhatjuk várakozás közben, szentmise előtt a templomban, vagy éppen olyan munka közben, ami nem igényel különösebb odafigyelést.Mindenképp „az egy szükséges”, hogy Isten legyen életünk középpontjában, és hogy mindent ennek rendeljünk alá. Semmiképp se fordítva.
A Szentolvasó
A Szentolvasó imádkozásával Isten Anyját tiszteljük és megváltásunk titkaira emlékezünk. A Szentolvasó egy-egy szakaszát "tizednek" nevezzük. Minden tized egy Miatyánkkal kezdődik, majd tíz Üdvözlégy következik, melybe a "titkot" befűzzük, végül egy Dicsőség zárja. A teljes Szentolvasó tizenöt tizedből áll, melyet három részre osztunk.
AZ ÖRVENDETES OLVASÓ TITKAI:
A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki hitünket növelje,
2. aki reményünket erősítse,
3. aki szeretetünket tökéletesítse.
A tizedekre:
1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál;
2. akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál;
3. akit te, Szent Szűz a világra szültél;
4. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál;
5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.
A FÁJDALMAS OLVASÓ TITKAI:
A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki értelmünket megvilágosítsa, 
2. aki emlékezetünket megerősítse,
3. aki akaratunkat tökéletesítse.
A tizedekre:
1. aki érettünk vérrel verítékezett;
2. akit érettünk megostoroztak;
3. akit érettünk tövissel koronáztak;
4. aki érettünk a keresztet hordozta;
5. akit érettünk keresztre feszítettek.
A DICSŐSÉGES OLVASÓ TITKAI:
A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki gondolatainkat irányítsa,
2. aki szavainkat vezérelje,
3. aki cselekedeteinket kormányozza.
A tizedekre:
1. aki a halálból feltámadott;
2. aki a mennybe fölment;
3. aki nekünk a Szentlelket elküldötte;
4. aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett;
5. aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.
A Szentatya által 2002-ben meghirdetett VILÁGOSSÁG OLVASÓ titkai:
A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki megtisztítson minket,
2. aki lelkünk békéjét megőrizze,
3. aki a Szentségekben megerősítsen.
1.aki a Jordán vizében megkeresztelkedett,
2.aki Kánában megmutatta isteni erejét,
3.aki meghirdette Isten országát,
4.aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét
5.aki az Eucharisztiában nekünk adta magát.
Végül az alábbi könyörgést mondhatjuk:
V/ Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!
R/ Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
Könyörögjünk! Úristen, a te egyszülött Fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte
nekünk az örök élet jutalmát: add meg, kérünk, hogy e titkokról a Boldogságos Szűz Mária
szentolvasójának elmondásával megemlékezve, utánozzuk, amit magukban foglalnak, és
elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. 
Ámen.