Engesztelő Kápolna

b_300_300_16777215_00_images_stories_Jo_Rendezvenyek_IMG_2382.jpgMária engesztelő élő katedrálisa a Szent Anna réten, az imádkozó nép!

Hála az Istennek a szép zarándoklatért,

Csaba t. 
Natália nővér által kapott kinyilatkoztatások
Az Úr Jézus a 30-as évektől kezdve adott látomásokat és üzeneteket Natália nővérnek (1901-1992). Egy nagy magyar engesztelő mozgalom elindítását kérte tőle, és azt ígérte, hogy ez a mozgalom Mária, a Világ Királynője oltalma alatt az egész földön el fog terjedni, az emberiség teljes megtéréséhez és örök békéhez vezet. Az engesztelés látható jeléül egy kápolna felépítését kérte a Szent Anna-réten, továbbá azt kívánta a Magyar Katolikus Egyháztól, hogy ossza szét vagyonát a szegények között. A 40-es évek elején Jézus felszólította a nővért, hogy kéréseit lelkiatyja útján közölje az egyház vezetőivel. A nővér négy éven át, újra meg újra kérte az egyház vezetőit, hogy építsék fel az engesztelő kápolnát és vagyonukat adják a szegényeknek az ország megmenekülése érdekében. Tudatta velük Jézus jövendölését, hogyha nem teszik meg, amit kér tőlük, vagyonukat elveszik az istentelenek, őket pedig marhavagonokban viszik rabságba.
"Akarom, hogy az engesztelő kápolnát felépítsék!"
„Amennyiben ezzel, és egyéb terveimmel ellenkeznek,
annyiban késni fog a béke és a kegyelem.”
(Jézus üzenete Natália nővéren keresztül)
Pályázati hirdetmény a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Anna-réti miséző-, emlékhely koncepciótervére: hegyvidek.hu
Építsük fel az Engesztelő Kápolnát!
Az eredeti adakozási felhívást tartalmazó röpirat szövege, amelyet Mindszenty József bíboros úr írt alá, a következő közléssel: "Akaratom, hogy a magyar engesztelésnek szentély épüljön"
"A nehéz viszonyok csak még sürgetőbbé teszik, hogy népünk jövőjéért áldozatot hozzunk Istennek, aki egyedül segíthet. Ezért épülnek fogadalmi szentélyeink a legsúlyosabb időkben. A háború alatt tettük le az alapkövét, most pedig (Mindszenty József) Bíboros Főpásztorunk 1947. május 8-án ismét elindította az Engesztelő Kápolna felépítését szolgáló mozgalmat. Hogy a megbántott Isten kegyesen fogadja népünkért a Szűzanyának felajánlott fogadalmunkat, tartsunk őszinte bűnbánatot, küzdjünk a tömegbűnök ellen (misemulasztás, káromkodás, paráznaság, válás, bimbózó élet ellen merénylet, gyűlölködés, könyörtelenszívűség), gondoskodjunk az ifjúság tiszta, krisztusi életéről, imádkozzuk naponta a rózsafüzért. De vonjunk is meg valamit magunktól és adakozzunk szívesen az engesztelés oltárára! Aki Istennek ad, a legjobb kamatra ad! Ajánljuk fel távollevő, vagy elhunyt szeretteinkért is. Rendezzünk előadásokat egyesületeink által, terjesszük az eszmét ismerőseink között!
Mondd napjában többször minden óraütésre, harangszóra:
Ave Maria!
Éljen a Világ Királynője!
Győzelmes Nagyasszony, Világ Királynője,
Légy engeszteléssel, Hazánk megmentője!"
Ámen!
"A hívek megértően siettek az engesztelés felhívását követni és ennek nyomán a Magyar Püspöki Kar a bíboros főpásztor felkérésére elismerte az engesztelő mozgalmat. (1942. szeptember körlevelek).
Október 11-én engesztelő napot rendeltek el az egész országban. Többször és többen sürgették a gondolatot, hogy népünk fennmaradásáért fogadalmi engesztelő kápolnát kell létesítenünk, amely külső kifejezője és emlékeztetője is legyen népünk bűneiért nyújtott engesztelésünknek.
December 8-án az építkezés eljutott az alapkőletételig, tovább azonban nem haladhatott a háborús események miatt." (forrás: Natália nővér I. kötet)
A Kápolna Alapokmánya
A "Világ Királynője Engesztelő Kápolna" Alapokmánya melyet az alapkőletételnél felolvastak és az alapkőben elhelyeztek 1944. december 8-án.
A fatimai Szűz anya által megjövendölt és a mi Urunk, Istenünk igazságos büntetéseképpen ránkszakadt második világháború borzalmai közepette, az Úr 1944. esztendejének dec. 8. napján, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, a legodaadóbb engesztelő lelkülettel térdre hullunk Előtted, Urunk, Jézusunk, Királyunk! Megtörődött szívvel valljuk be, és töredelmesen bánjuk bűneinket. Ország-világ előtt beismerjük, hogy hosszú idő óta mérhetetlen bűntömeggel sértegetjük mennyei Atyánk végtelen szentségét, kimondhatatlan gyalázatokkal illetjük isten igéjével lényegileg egyesített Szívedet, makacs keményfejűséggel utasítjuk vissza a Szentlélek Isten szüntelen kegyelmeit és rút káromlásokkal bántjuk Szűz Anyánk Szeplőtelen Szívét.
Hitványságunk teljes tudatában elfogadjuk az igazságosan és jóságosan sújtó mennyei Atya tisztító és gyógyító büntetését. Ugyanakkor Jézusunk Szent Szíve által és a Magyarok Nagyasszonya, Világ Királynőjének Szeplőtelen szívén keresztül a legmélyebb hódolattal és alázattal esdeklünk, irgalmas Atyánk, megbocsátásodért, irgalmadért. Amíg tisztulnunk kell, adj erőt, hogy a szenvedések kenyhét megadással igyuk ki.
Tedd, hogy hazánk és nemzetünk fennmaradjon, s hogy népünk az ősi krisztusi, katolikus hitben, tiszta erkölcsökben, bűnbánóan megújuljon s újraszülessék.
Fogadd el tőlünk, magyarjaidtól, Szűz Anyánk, Világ Királynője, engesztelő bűnbánatunk és irgalomért kiáltó könyörgésünk kifejezéseképpen a Nagy Magyar Engesztelés e kápolnáját, melyet a Te velünk együtt érző, velünk szenvedő, velünk gyászoló édesanyai Szívednek szentelünk.
Nagyasszonyunk, Anyánk! Ez a kápolna az engesztelő magyarok közös munkája. Mindenfelől összefutó szeretetadományok, s az adakozást lélekkel telítő imádság, vezeklés, életjavító, bensőséges munka teremti meg ezt a templomot, melynek lelki mását ezer és ezer ember építette előre saját szívében, s építi mostantól fogva napról napra, szeretetből adott önkéntes munkaerővel, menekültek utolsó filléreivel, kibombázottak tégláiból, lelkes engesztelők szeretetadományaiból.
Add, Uram, hogy ez a kápolna felépüljön teljes eredeti szépségében, és add meg nekünk, e kápolnához ide zarándokló magyar gyermekeidnek a bűnbánó lelkek számára ígért kegyelmeket, hogy minden bűnös, ki e szent küszöböt átlépi, teljes valójában újjászülessék és e krisztusi megújulásban köszönthesse Jézus és Mária megbocsátó szívét. Add, Uram, hogy kegyhellyé legyen ez a szent hajlék, és minden időkig hirdesse a Szeplőtelen Szűz közbenjáró erejének mindent legyőző, sátántipró hatalmát. Add, hogy ezzel magyarságunk egészen betöltse a Te akaratod szerint engesztelő hivatását, s e kegyelemhely világszerte megsokszorozódjék, és a világ egyik sarkától a másikig árassza Jézus Szentséges szívének és a Világ Királynője Szeplőtelen Szívének örök kegyelmeit.
Szent Szűz! Elérkezett a te órád! Csak egy szót szólj isteni Fiadnak, és megmenekül a világ és benne a mi hazánk.
Összefoglaló Szűz Mária  a Világ Királynője Engesztelő Kápolna ügyéről
A Szent Anna-rét
A Szent Anna-rét a Budai-hegység egyik legkedveltebb kiránduló helye a Normafa és a János-hegyi libegő felső állomása között helyezkedik el mintegy 500 méterre a Normafától és 1000-1200 méterre a libegő felső állomásától. Közvetlenül a gyermekvasút Virágvölgy megállójától érhető el. A rét felső részén a Pilisi Parkerdő Zrt. által felállított fa játékok vonzzák a gyerekeket. A Szent Anna kápolna közelében több tűzrakhely és egy nyomós kút csábítja szabad tűzi főzésre, grillezésre a kirándulókat. A terület ma állami tulajdon, a Pilisi Parkerdő Zrt. kezelésében.
Szent Anna kápolna
A Szent Anna-rét volt a XVIII. századtól kezdődően Budakeszi szőlőtermelő lakosságának kedvelt kiránduló helye. 1825-1830 között a rét szélén Szent Anna tiszteletére kápolnát építettek. A kápolna hamarosan nagyon népszérűvé vált. Anna napokon zarándoklatokat vezettek a kápolnához Budakesziről és az angolkisasszonyok Zugligeti zárdájától, iskolájától. A második világháborút követően vasárnap délelőttönként szentmisét tartottak a kápolnában, míg 1952-53 körül egy munkásmozgalmi nagygyűlést követően lerombolták azt. A rendszerváltást követően 1992-ben a Budapest-Zugliget Egyesület megalakulásának 100. évfordulójára a Salamin család felépítette a réten ma látható kis kápolnát.
A Világ Királynője engesztelő kápolna emléktáblája
A Szent Anna kápolna mellett egy emléktábla jelezte, hogy 1944-ben a közelben rakták le egy másik kápolna a Világ Királynője engesztelő kápolna alapkövét is. Ennek a kápolnának az alapjait a kápolnától 60-70 méterre északra ma is megtaláljuk egy facsoport jótékony takarásában. A Világ Királynője engesztelő kápolna építésére a főváros vezetése 1942-ben adományozta az Anna-rét északi részének területét, Serédi Jusztinián bíboros két évvel később hagyta jóvá a kápolna felépítését. Az építkezést 1944. december 8-án kezdték el, sajnos alap egyes részein és néhány beton falon kívül semmi sem épült meg belőle. Az emléktáblát jelenleg az Istenhegyi Szent László plébánián őrzik a sorozatos rongálások miatt. A Szent Anna kápolna Kocsis István plébános fennhatósága alá tartozik.
Natália nővér által kapott kinyilatkoztatások
Az Úr Jézus a 30-as évektől kezdve adott látomásokat és üzeneteket Natália nővérnek (1901-1992). Egy nagy magyar engesztelő mozgalom elindítását kérte tőle, és azt ígérte, hogy ez a mozgalom Mária, a Világ Királynője oltalma alatt az egész földön el fog terjedni, az emberiség teljes megtéréséhez és örök békéhez vezet. Az engesztelés látható jeléül egy kápolna felépítését kérte a Szent Anna-réten, továbbá azt kívánta a Magyar Katolikus Egyháztól, hogy ossza szét vagyonát a szegények között. A 40-es évek elején Jézus felszólította a nővért, hogy kéréseit lelkiatyja útján közölje az egyház vezetőivel. A nővér négy éven át, újra meg újra kérte az egyház vezetőit, hogy építsék fel az engesztelő kápolnát és vagyonukat adják a szegényeknek az ország megmenekülése érdekében. Tudatta velük Jézus jövendölését, hogyha nem teszik meg, amit kér tőlük, vagyonukat elveszik az istentelenek, őket pedig marhavagonokban viszik rabságba.
Kísérletek a templomépítésre
Budapesten 1942-ben társulat alakult a kápolna felépítésére (Kisegítő Kápolna Egyesület, Svábhegyi helyi Bizottsága néven), a főváros vezetése pedig a Jézus által megjelölt helyen, a Szent Anna-réten nagy területet ajándékozott erre a célra. Hermány Géza építészmérnök 1942 őszén kapott megbízást a terv elkészítésére. Serédi Jusztinián bíboros úr 1944 őszén hagyta jóvá a kápolna felépítését, amikor betegen az óvóhelyre kellett menekülnie. 1944 december 8-án, miközben Molnár László, a Batthyány téri Szent Anna templom esperesplébánosa felszentelte a Világ Királynője Engesztelő Kápolna alapkövét, bombák hullottak Budapestre.
Részlet az 1944. március 11-én kelt jegyzőkönyvből, az Engesztelő Kápolna építő bizottságának alakuló ülésén.
"dr. Vitéz József Ferenc főherceg ő királyi fensége: Őfensége ismerteti az alakuló ülés célját: 1943. július hó 2-án tartott értekezleten élére állott annak a mozgalomnak, amely a Nagy Magyar Engesztelés címén magyar lelkek ezreit foglalta egy szándékba, hogy a Zugligetben a Szt. Anna kápolna mellett a Magyarok Nagyasszonya, a Világ Királynője tiszteletére kápolna építtessék. Ez a kápolna szentmisével lássa el a vasárnapokon és ünnepeken nagy tömegben a szabadba siető sportolókat, ezzel kadályozza meg a szentmise-mulasztások ezreit, és a benne folyó lelki gondozás a hozzája fűződő zarándoklatokkal, mint a fővárosnak legjobban vonzó kegyhelye dolgozzék fővárosunk bűnözésének csökkentésén, a bűnösök megtérítésén, s ezzel a háború okainak megszüntetésén és országunk, magyarságunk megmentésén.
A nagy történelmi idők fogadalmi ajándékainak mintájára magyarságunk ezzel a kápolnával akar legelőször hódolni Nagyasszonyának, a Világ Királynőjének, hogy Istentől vett hatalmával őrködjék ezer év óta gondjaiba ajánlott országunk felett. Így lesz ez az engesztelő Kápolna a Gondviselő isten és a magyar nemzet közötti feltétlen bizalom szövetségének pecsétje."
A templomépítés új lendülete
Mindszenty már a vizsgálat kezdetekor új terv elkészítését kérte a leírásnak megfelelően, amelyet Jézus adott a Világ Királynője Engesztelő Kápolnáról (ld. Natália nővér I. kötet. Szerk.: Fogas Anna,1993, 203-216.o. Bp., Szent József Kiadó). 1946 január 25-én saját kezűleg írta Hermány Géza (a gyémántokleveles építészmérnök) tervrajza alá: "A Világ Királynője nagy engesztelő mozgalomra főpásztori áldásomat adom." 1946 augusztus 26-án Székesfehérvárott a Szűzanyának mint a Világ Királynőjének ajánlotta fel Magyarországot. Engesztelésül hirdette meg a Boldogasszony Évét, melyet ünnepélyesen nyitott meg.
Esztergomban, 1947 augusztus 15-én, és ott elhangzott beszédében megígérte:
"Október 8-át, Magyarok Nagyasszonyának Ünnepét majd nyilvános ünneppé tesszük, vasárnapként, magunkra vállalt szentmisével és munkaszünettel üljük meg, ha a Nagyasszony ezer éven át mindenkor tapasztalt nagy hatalmával és édesanyai szeretetével átsegít minket a gyászba borult egek, háborgó tengerek viharán, vészin át."
Mindszenty József bíboros a templom felépítésének szándékát, PL 2930/1947. levéltári számú levelében írásban rögzítette:
"Főpásztori óhajom, hogy a magyar engesztelésnek szentély épüljön. A magyar püspöki kar 1946. dec. 26-i körlevele szellemében akarom az engesztelésnek ezt a szentélyét, mint az engesztelés évének maradandó emlékét ..." Az engesztelő szentély alapkövét ő maga rakta le 1947 szeptember 25-én, Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepe után. Tehát volt egy második alapkőletétel is, az új, Jézus szándékának megfelelő formában megépítendő tervek szerint. Ezek a tervek, leírások Natália nővér Fogas Anna által kezelt hagyatékban, valamint Hermány Géza építész hagyatékában megtalálhatók.
Történések a rendszerváltás után
1992. április 8-án alakult újjá a Svábhegyi Világ Királynője Engesztelő Kápolna Egyesület, amely a törvényes bírósági bejegyzés után mint jogi személy kezdte meg működését. Fogas Anna Natália nővér munkatársa szerkesztésében a Szent József kiadónál megjelent egy forrásmű Natália nővér címmel. A három egymást követő kötet megjelenési dátumai: 1993, 1994, 2001. Natália nővér halála (1992) után nem sokkal Paskai bíboros úr fogadta a nővér munkatársát, Fogas Annát, rendi utódát, Rita nővért és a rend jogi képviselőjét. Ekkor szerzett tudomást a Prímási Levéltárban őrzött aktákról. (PL 2930/1947., 3437/1948., 7435/1948.
www.vilagkiralynoje.hu